Nhìn nhận về câu chuyện phát triển bản thân

Liên quan đến …

Tầm vóc của con người được nâng lên.

Năng lực của con người được nâng lên.

Tâm lý của con người được tốt lên.

Tư tưởng của con người được mở rộng ra.

Trí tuệ của con người thêm sâu sắc.

Tài năng được bổ sung, phát huy

Giá trị tạo ra và đóng góp cho cuộc sống được nhiều lên

Viết một bình luận